Tarragona
Conca de Barberà
382 h.
428 m.

Blancafort

El municipi de Blancafort apareix documentat el 1207, data en la qual Pere Romeu i Arnau Fitor donen a Poblet un cens de 2 sous sobre les cases de Pere Drula.

Els habitants de Blancafort participaren, a la segona meitat del segle XIV, i malgrat les seves protestes, en la construcció de les muralles de Montblanc. Al segle XVIII pagaven delmes a la mitra, a la vila de Montblanc, al seu castlà i al monestir de Vallbona. La major part de les seves cases foren bastides a la fi del segle XVIII i al principi del XIX.

L’agricultura és la principal activitat econòmica. Els conreus són de secà, dedicats especialment a la vinya, seguida dels cereals, els ametllers i les oliveres, tot i que aquestes han estat molt reduïdes. Pel que fa a la ramaderia, destaca l’aviram, que ha sofert, però, una regressió. Part de la població treballa també a les indústries de Montblanc o de l’Espluga.